Tillsammans för ett jämställt Kalmar Län

Anslut din organisation

Grattis! Du har beslutat dig för att ta reda på mer om jämställdhetsintegrering!

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en rättvisefråga, en maktfråga och en kunskapsfråga. Här hjälper vi dig att bygga på din kunskap! Här får du allt du behöver för att arbeta praktiskt med jämställdhet. Välkommen!

Sedan 2005 har varje offentlig verksamhet uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering genom att systematiskt försöka uppnå det nationella jämställdhetsmålet Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är regeringens övergripande mål som ska vara vägledande för det strategiska arbetet i varje län. Detta mål är nedbrutet i sex olika delmål, kugghjul som tillsammans  hankar i varandra för att uppfylla det övergripande målet med jämställdhet.

Att arbeta systematiskt med jämställdhet innebär att jämställdhet ska finnas med i beslutsunderlag, när insatser planeras, när rutiner genomförs, i bemötande och i uppföljning och utvärdering. I korthet innebär det att jämställdhet ska finnas med i allt vardagligt arbete som sker i en verksamhet. Arbetet med jämställdhetsintegrering innebär inte endast ett arbete som utgår från diskrimineringslagstiftning, det handlar även i hög grad om vilken kvalitet som verksamheten har, hur verksamheten är organiserad och att den service som levereras är lika bra för grupper av män, kvinnor och ickebinära, dvs alla oavsett könsidentitet. Verksamheter ska ta hänsyn till både kvinnor och mäns behov och vara lika bra för alla.

Jämställdhet är viktigt! För dig som individ, för din arbetsplats, för din verksamhet och för ditt företag!

-Jämställdhet handlar om många saker. Det handlar om att ha lika förutsättningar för inflytande, utveckling, ekonomi, hälsa och arbete. Det handlar kort sagt om många av de saker som gör ett bra samhälle och bra liv för var och en. Ett sådant samhälle som vi vill att Kalmar län ska vara. Jämställdhetsintegrering är den metod som vi använder. Det innebär att åtgärder för att nå jämställdhet integreras i vardagsarbetet i alla verksamheter. Det gör i sin tur att jämställdhet är allas ansvar. Det är bra – men allas ansvar kan ibland bli ingens ansvar. Så får det inte bli och det är just därför som DINA insatser är viktiga. Börja med det konkreta och det enkla. Många små steg kan ge stora resultat. Särskilt när vi gör det tillsammans!

Peter Sandwall, Landshövding Kalmar län

Bli en del av ett jämställt län!

Passa på att ansluta just din verksamhet till den länsövergripande strategin Ett jämställt Kalmar län. Ditt bidrag är ett viktigt kugghjul tillsammans med andra. Du kan läsa mer här.

  Jag finns här för er

  Varje län har en funktion som kallas särskilt sakkunnig jämställdhet. Min roll handlar om att samordna arbetet i länet, att vara en länk mellan olika aktörer samt att fungera som ett stöd för er som arbetar med jämställdhet. Jag ingår i olika nationella nätverk, både tillsammans med andra sakkunniga och de som jobbar mot våld och vi har nära kontakt med Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställdhetsmyndigheten bland annat. Du är välkommen att kontakta mig för handledning och utbildning, råd och tips!

  Behöver du stöd? Vill du bolla idèer? Önskar du tips på verktyg? Tveka inte att höra av dig till mig!

  Helen Nilsson
  Särskilt sakkunnig jämställdhet/Enhet för social hållbarhet
  Tfn 010-223 84 66/mobil 072-519 21 86
  helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

  En jämn fördelning av makt och inflytande

  Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

  LÄS MER
  Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

  Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

  LÄS MER
  Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

  LÄS MER
  Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

  Kvinnor och män skall ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

  LÄS MER
  God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

  LÄS MER
  Mäns våld mot kvinnor skall upphöra!

  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

  LÄS MER