Tillsammans för ett jämställt Kalmar Län

Anslut din organisation

Grattis! Du har beslutat dig för att ta reda på mer om jämställdhetsintegrering!

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en rättvisefråga, en maktfråga och en kunskapsfråga. Här hjälper vi dig att bygga på din kunskap! Här får du allt du behöver för att arbeta praktiskt med jämställdhet. Välkommen!

Sedan 2005 har varje offentlig verksamhet uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering genom att systematiskt försöka uppnå det nationella jämställdhetsmålet Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är regeringens övergripande mål som ska vara vägledande för det strategiska arbetet i varje län. Detta mål är nedbrutet i sex olika delmål, kugghjul som tillsammans  hankar i varandra för att uppfylla det övergripande målet med jämställdhet.

Att arbeta systematiskt med jämställdhet innebär att jämställdhet ska finnas med i beslutsunderlag, när insatser planeras, när rutiner genomförs, i bemötande och i uppföljning och utvärdering. I korthet innebär det att jämställdhet ska finnas med i allt vardagligt arbete som sker i en verksamhet. Arbetet med jämställdhetsintegrering innebär inte endast ett arbete som utgår från diskrimineringslagstiftning, det handlar även i hög grad om vilken kvalitet som verksamheten har, hur verksamheten är organiserad och att den service som levereras är lika bra för grupper av män, kvinnor och ickebinära, dvs alla oavsett könsidentitet. Verksamheter ska ta hänsyn till både kvinnor och mäns behov och vara lika bra för alla.

Jämställdhet är viktigt! För dig som individ, för din arbetsplats, för din verksamhet och för ditt företag!

-Jämställdhet är ett viktigt fundament i det demokratiska samhället och något som idag inte går att ta för givet. Det visar sig i flertalet offentliga utredningar att arbetet med jämställdhetsintegrering går för långsamt, det ser vi t.ex. när det gäller att nå delat föräldraansvar, dela på hem och omsorgsarbete, om ojämställda löner och inte minst när det gäller mäns våld mot kvinnor.

-Nu är det dags att kavla upp ärmarna och se till att uppfylla jämställdhetspolitikens ambition, dvs Samma makt för män och kvinnor att forma samhället och sina liv. Och det är ett arbete vi gör tillsammans! Du och din verksamhets arbete är viktigt!

Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding Kalmar län

Bli en del av ett jämställt län!

Passa på att ansluta just din verksamhet till den länsövergripande strategin Ett jämställt Kalmar län. Ditt bidrag är ett viktigt kugghjul tillsammans med andra. Du kan läsa mer här.

Jag finns här för er

Varje län har en funktion som kallas särskilt sakkunnig jämställdhet. Min roll handlar om att samordna arbetet i länet, att vara en länk mellan olika aktörer samt att fungera som ett stöd för er som arbetar med jämställdhet. Jag ingår i olika nationella nätverk, både tillsammans med andra sakkunniga och de som jobbar mot våld och vi har nära kontakt med Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställdhetsmyndigheten bland annat. Du är välkommen att kontakta mig för handledning och utbildning, råd och tips!

Behöver du stöd? Vill du bolla idèer? Önskar du tips på verktyg? Tveka inte att höra av dig till mig!

Helen Nilsson
Särskilt sakkunnig jämställdhet/Enhet för social hållbarhet
Tfn 010-223 84 66/mobil 072-519 21 86
helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män skall ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor skall upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER