Kunskap om genus

Basen i allt jämställdhetsarbete är kunskap om genus och könsmaktsordning. Vad är Genus? Vad är en könsmaktsordning och hur hänger det ihop med begreppet jämställdhet? Hur omsätter vi kunskapen om jämställdhet och genus till praktisk handling?

Kunskap om olika villkor för grupper av män och kvinnor samt normer och värderingar kring vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” är en viktig förutsättning för att kunna arbeta effektfullt med att nå jämställdhet. Men kunskapen behöver också omsättas till kompetens och aktiv handling, och då behövs evidensbaserade metoder och verktyg så att jämställdhet faktiskt uppnås i realiteten, inte bara i ambitionen.

Ladda ner begreppsordlista

Goda exempel

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering, bland annat områden som rekrytering, breddat deltagande, karriärvägar, personalpolitik, kunskapslyftande åtgärder etc. Arbetet bygger på långsiktiga effekter med mål att jämställdhetsperspektivet ska vara del av alla processer i alla nivåer på Linnéuniversitetet. Universitetet ska vara värdar för Nationella lika villkors konferensen 2018 för Sveriges samtliga lärosäten där jämställdhetsintegrering är en central fråga som diskuteras.

Kontaktuppgifter

Emma Ebintra
Koordinator för lika villkor

Oskarshamns Kommun

I Oskarshamns kommun har vi bland annat haft en kunskapsdag på temat jämställdhetsintegrering i syfte att lägga en gemensam kunskapsgrund för att arbeta fram en jämställdhetsplan där bland annat införandet av heltidsnorm är en viktig process, Gertrud Åström var vår mycket uppskattade föreläsare för dagen. Att ha förutsättningar för att arbeta heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Kommunen har även satsat resurser i form av utbildning till personal kring våld i nära relationer I projektet har det ingått att utbilda ett antal nyckelpersoner, ta fram en gemensam handlingsplan för hela socialförvaltningen kring Våld i nära relation samt att arbeta fram förslag på hur förvaltningen organisatoriskt ska arbeta inom området ”våld i nära relation”.

Sara Olsson, HR-specialist
Kommunstyrelseförvaltningen
Oskarshamns kommun

Mönsterås Kommun

Förutom att jämställdhet självklart är med som en punkt vid arbetsplatsträffar så har vi ett arbete igång där vi kontinuerligt har med jämställdhet som en aspekt vid trygghet och säkerhetsfrågor i tekniska förvaltningen. Det innebär konkret att vi vidtar åtgärder när det gäller beskäring av buskar, röjning längs cykelbanor, sikt och belysningsfrågor men också att tänket finns med vid aktivitetsytor som t.ex. lekplatser. Mönsterås kommun har även satsat på att skapa aktivitetsytor i Mönsterås hamnområde. Planeringen av en skateramp blev efter en könskonsekvensanalys ett område som innehåller både parkour, klättring, isbana och skateramper. Från skateramp för killar till allaktiviteter för både killar och tjejer.

Projektet ”Klara, färdiga, läs” är också ett arbete som är värt att nämna när det gäller jämställdhetsintegrering. Ett samarbete mellan idrottsföreningar och biblioteket i syfte att väcka läslust och öka andelen läsande ungdomar i åldrar 9-12. Ett ”crossoverprojekt” som bidrar till att utmana normer kring läsande och idrott vilket också bidrar till att lyfta föreställningar kring manlighet och kvinnlighet.

Thomas Nilsson, förvaltningschef, Tekniska kontoret
Oscar Ekstam Föreningskonsulent, Fritidskontoret
Mönsterås kommun

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund strävar efter att ha en jämnare fördelning mellan könen på alla sina utbildningar.  Gymnasieförbundet har infört riktlinjer för genusmedveten bildhantering för att skapa informationsinsatser som främjar en jämn fördelning mellan pojkar och flickor på gymnasieprogrammen. Syftet med riktlinjerna är att öka igenkänning och identitet för sökande av underrepresenterat kön till gymnasieförbundets utbildningar. “Våra bilder och vårt informationsmaterial ska visa bredd och mångfald samt skapa förutsättningar för fria val utan begränsningar kopplat till kön och genus. Du kan inte bli det du inte ser.

Alla bilder som tas till gymnasieförbundets gymnasieutbildningskatalog och till övrig marknadsföring ska följa dessa riktlinjer. Riktlinjerna har bidragit till att det är jämnare fördelning mellan könen på de program som har en historia av att vara underrepresenterade av något kön.

Jenny Herlin
Kommunikatör, Kalmarsunds gymnasieförbund

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER