Delmål 1 – En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl en utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer. Det kan handla om vilka som får igenom sina idéer, vem som sitter i vilka beslutande forum och arbetsgrupper, vilka som utses till uppdrag men också om jämställdhet i föreningsliv. Men det handlar också om beslutsprocesser, om att jämställdhet ska genomsyra möten, träffar, och samråd. Vilka grupper av män och kvinnor nås av information och bjuds in till olika former av möten?

Jämn fördelning av makt och inflytande mäts genom:

  • Män och kvinnors representation i politiken
  • Män och kvinnors representation i näringslivet
  • Män och kvinnors fackliga representation
  • Mäns och kvinnors deltagande i medborgerliga aktiviteter
Till fakta om Kalmar län: Jämställdhet
Regeringens insatser för delmål 1
Makt och inflytande

Hur ser det ut?

I Kalmar län är det betydligt fler män än kvinnor som har höga positioner, både när det gäller folkvalda funktioner och chefsfunktioner. På högsta nivå (politiker och högre ämbetsmän i offentlig förvaltning eller VD i offentligt ägda bolag) utgör kvinnor ca 36 % av cheferna i Kalmar län. Andelen kvinnor i offentlig sektor, och i chefsposition inom offentlig sektor i Kalmar län, ligger ungefär i nivå med riksgenomsnittet. Andel kvinnor som VD i kommunala bolag ligger ungefär i nivå med andelen kvinnor i privata aktiebolag i Kalmar län, men under riksgenomsnittet. På nivån VD eller motsvarande i privat sektor är 13 % av che­ferna kvinnor.

Statistiken visar även att fler kvinnor än män väljer att avsluta politiska uppdrag och fler kvinnor än män utsätts för trakasserier i samband med politiska uppdrag. Bland ungdomar skiljer sig upplevelsen av delaktighet och inflytande åt mellan de olika årskurserna och viljan att vara med att påverka är större bland flickor än pojkar, oavsett årskurs.

Hur ser det ut just i DIN kommun?

oscar ekstam mönsterås kommun

Vad betyder jämställdhet för dig?
Allmänt hyfs är vad det betyder för mig, det finns en fint etiskt grundläggande princip som lyder ”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”. Med den grunden så blir män, kvinnor, pojkar och flickor behandlade lika och med samma rättigheter och makt.
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Att ge förutsättningar för barn och unga i förenings- och fritidslivet till ett jämställt fritidsliv. Praktiskt sett så har det inneburit bland annat en jämnställd aktivitetspark och en jämställd konstfrusen isbana.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Jag tror att det är männens tur att ta stafettpinnen och belysa vad som är jämställhet ur ett manligt perspektiv. Så att ägandefrågan på riktigt blir jämställd. OM inte fler män börjar ta plats och ta del av jämställdhetsarbetet så är det inte heller jämställt.

Oscar Ekstam, Fritidschef/VD Vattenpalatset, Mönsterås Kommun
frida karlsson

Vad betyder jämställdhet för dig?
Att vi ska ha ett samhälle där både män och kvinnor, flickor och pojkar känner att de kan delta i det de vill göra, utan att tänka efter. Att samma jobb blir lika mycket värt rätt det är en man eller kvinna som utför det.
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Påverka ungdomar till att gå utanför boxen och tänka nytt och peppa dem till att utmana de stereotypa normerna som sätts.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Vi i Kultur och fritid kommer att börja jobba med mötesplatser och att där kunna implementera Kalmarmodellen. Samt utvärdera och utveckla Kalmarmodellen.

Frida Karlsson, Fritidsledare i Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER