Mål 2 – Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Detta delmål uttalar sig om kvinnors rättighet att få befinna sig på en arbetsmarknad under samma förutsättningar och villkor som männen. Det är en fråga om anställningsvillkor (hel och deltid, projektanställningar), lön, livslön och pension, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.

Delmålet ekonomisk jämställdhet mäts genom:

  • Män och kvinnors inkomster och löner (nettoinkomst, disponibel inkomst, bistånd, lönespridning samt föräldrauttag)
  • Män och kvinnors tillgång till arbete
  • Män och kvinnors tillgång till utbildning
  • Sjukdom och sjukfrånvaro
  • Män och kvinnors företagande
Till fakta om Kalmar län: Jämställdhet
Regeringens insatser för delmål 2
Ekonomisk jämställdhet

Hur ser det ut?

I Kalmar län är kvinnors medelinkomst 80 % av mäns inkomst. Kvinnor arbetar i högre grad deltid, kvinnor är i högre grad än män föräldralediga, kvinnor med liknande arbetsuppgifter i samma bransch tjänar mindre än män med motsvarande kvalifikationer samt att kvinnor och män arbetar i olika branscher med olika förutsättningar för grundlön och löneutveckling. I Kalmar län är det fler kvinnor än män som upplever att det är svårt att få sin privatekonomi att gå ihop.

De största branscherna i länet, sett till antalet anställda, är vård och omsorg samt tillverkningsindustri. Då könsfördelningen inom dessa två dominerande branscher är obalanserad, leder det till att länets arbetsmarknad är mer könssegregerad än riksgenomsnittet. Könssegregering visar sig också genom att män och kvinnor finns på olika positioner inom samma bransch. I Kalmar län ökar andelen kvinnor i mansdominerade yrken men motsvarande förflyttning av män till kvinnodominerade yrken sker inte.

I Kalmar län finns en ojämn könsfördelning mellan privat och offentlig sektor. Kvinnor dominerar generellt offentlig sektor och män privat sektor. Fler män än kvinnor startar företag och det finns tydliga könsmönster kopplat till bransch och storlek på företag. Den könssegregerade arbetsmarknaden reproducerar stereotypa föreställningar kring kön, makt och utveckling och kan vara ett hinder för tillväxt, ekonomisk självständighet och fria yrkesval. Arbetslösheten är högre bland utrikesfödda kvinnor än utrikesfödda män.

Hur ser det ut just i DIN kommun?

Vad betyder jämställdhet för dig?
För mig är jämställdhet när alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, utan förbehåll. För mig innebär det att jag är en människa som ser och behandlar andra som jämlikar.
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Vi finansierar åtta insatser i länet, där insatser arbetar med människor som har en komplex problematik. Vårt arbete sker i samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kalmar län och samverkan mellan dessa parter är kittet som tillsammans kan göra skillnader för individer samt hitta en gemensam plan för den närmaste framtiden tillsammans med dem. I det gemensamma arbetet är det oerhört viktigt att värna och vakta om allas lika värde, om allas lika rättigheter och allas lika möjligheter.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Att se var vår målgrupp befinner sig efter Covid-19 pandemin blir en stor utmaning, risk kan finnas att de hamnar längre ner i spiralen. att ha makt över sin situation är en jämställdhetsfråga och att inte falla tillbaka i hopplöshet. Våra diskussioner handlar om hur vi kan möta alla individer där de är, skapa mötesplatser på lika villkor, tex sociala utomhusaktiviteter med friskvård och ”walk and talk”

Joakim Ivarsson, Förbundschef Samordningsförbundet i Kalmar län

Vad betyder jämställdhet för dig?
Jämställdhet för mig är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma värde, rättigheter och möjligheter till att forma och bestämma över sitt liv.
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
På det stora hela arbetar jag för att skapa ett mer strukturerat jämställdhetsarbete i Mörbylånga kommun. Jämställdhet är ett av kommunens prioriterade mål i Agenda 2030. Utöver det arbetar jag nära kommunpolisen Magnus Areskog som tillsammans med personal från förskolor implementerar verktyget ”Liten och trygg”. Med pedagogiska övningar har vi tillsammans satt ord på känslor och pratat om barns rättigheter och möjligheter. tillsammans med verktyget ingår det också att som personal lära sig att se texten på våld i nära relationer där barn kan fara illa. Tidigt våldsförebyggande insatser är viktiga i ett jämställdhetsarbete.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Som alltid måste vi arbeta med att mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Utöver det har vi en stor utmaning i att minska betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar i skolan.

Linn Bergsten Ahrens, Hållbarhetsstrateg, Mörbylånga kommun
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER