Delmål 3 Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet. Arbetet mot de könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildningen och ger ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning. Det kan t.ex. betygsskillnader mellan grupper av pojkar och flickor, det kan handla om urval av pedagogiskt material, trygghet i skolans lokaler, trygghet på nätet, att ha möjlighet att göra fria studieval, bemötande, jämställd taltid och rättssäker bedömning, pedagogiska metoder för att utjämna maktobalans i en elevgrupp.

Delmålet ”Jämställd utbildning” mäts genom:

  • Pojkar och flickors upplevelse av trygghet, inflytande
  • Pojkar och flickors meritvärde i åk 9
  • Pojkar och flickors behörighet till yrkesprogram
  • Pojkar och flickor som fullföljer sin utbildning inom 4 år
  • Deltagartillfällen
Till fakta om Kalmar län; Jämställdhet
Läs om regeringens insatser för delmål 3
Jämställd skola

Hur ser det ut?

I Kalmar län är flickor i högre utsträckning än pojkar behöriga till gymnasiet och det är en större andel flickor som påbörjar en eftergymnasial utbildning. Pojkar som grupp dominerar de lägre betygsstegen och flickor som grupp dominerar de högre betygsstegen. En majoritet av de som studerar på universitet och högskola är kvinnor. Det är också fler kvinnor än män som fullföljer sina examina i tid, men det är fler män än kvinnor som forskar och undervisar på högskola och universitet.

Utbildningsväsendet är horisontellt segregerat, vilket betyder att pojkar och flickor studerar olika ämnen, olika utbildningar och har olika förutsättningar till utveckling under sin studietid. De flesta gymnasieprogram i länet är antingen flick-, eller pojkdominerade.

I Kalmar län är andelen med högre utbildning lägre än riksgenomsnittet, både när det gäller män och kvinnor. Det är framförallt unga kvinnor med eftergymnasial utbildning som i högre grad än män med eftergymnasial utbildning som flyttar från länet

Hur ser det ut just i DIN kommun?

jessica damgaard edstrom

Vad betyder jämställdhet för dig?  
Jämlikhet mellan kvinnor och män. På ett övergripande plan handlar det om rättigheter och att alla oavsett tilldelat kön ska få samma möjligheter.

På vilket sätt jobbar du med jämställdhet? 
Som lärare har jag ett tydligt jämställdhetsuppdrag. I min undervisning på högstadiet använder jag mig av en normkritisk pedagogik. Jag driver olika projekt som handlar om jämställdhet och där eleverna utmanar de normer som styr vårt samhälle. Som lärare har jag också ett ansvar och uppdrag kring likabehandling samt att följa centrala mål för verksamheten.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Att bryta normer för att uppnå jämställdhet. Alla är nämligen inte intresserade av att avstå sina privilegier för att uppnå jämställdhet så därför anser jag att det är oerhört viktigt att lyfta normer i en diskurs av makt.

Jessica Damgaard Edström, Lärare Mörbylånga
karl-johan arnér

Vad betyder jämställdhet för dig?
För mig handlar det om att medborgare i ett samhälle ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Alla människor har samma värde och ska ha samma möjligheter i ett samhälle men idag diskrimineras människor av olika anledningar. Jämställdhetsarbete handlar om att motverka könsdiskriminering och det viktigaste arbetet i detta är att synliggöra hur vi människor diskriminerar utifrån kön. Om vi inte erkänner och ser problemet kan vi heller inte jobba mot förändring.

På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Jag möter elever i undervisning där jag försöker väva in så mycket jämställdhetsarbete och normkritiskt arbete jag kan. Det handlar om att synliggöra strukturer, att försöka få elever nyfikna på att veta mer om jämställdhet samt försöka vara en förebild för ungdomar när det kommer till jämställdhet.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Att skapa förändring. Att få människor med makt att prioritera jämställdhet högre än de gjort tidigare. En annan svår utmaning är att övertyga människor om patriarkatets existens. Att synliggöra en struktur som det inte går att ta på kan verkligen vara en utmaning.

Karl-Johan Arnér, Lärare i företagsekonomi och samhällskunskap, Stagneliusskolan i Kalmar
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER