Delmål 4 – Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

Det ska vara möjligt för både män och kvinnor att kunna förena avlönat arbete med att ha en familj och att vårda relationer med närstående, vilket förutsätter en jämn fördelning av det oavlönade arbetet i hemmet. Det kan t.ex. handla om ett jämnt uttag av föräldraledighet, jämn fördelning av arbetsuppgifter i hemmet (renovering, bilen, disken, tvätten, städning osv) och kring barnen (läxläsning, skjuss, planering av aktiviteter osv). Vem tar hand om anhöriga vid sjukdom och funktionsnedsättning?

hem- och omsorgsarbete

Det obetalda hem- och omsorgsarbetet mäts genom:

  • Män och kvinnors tillgång till barnomsorg
  • Män och kvinnors fördelning mellan betalt och obetalt arbete
  • Obetalt arbete
Till fakta om Kalmar län:jämställdhet
Regeringens insatser för delmål 4

Hur ser det ut?

I Kalmar län är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, har timanställning och kvinnor står för majoriteten av uttag av föräldrapenning. Det är dock mindre skillnad mellan män och kvinnors uttag av den tillfälliga föräldrapenningen (VAB). Män som är småbarnsföräldrar är de som arbetar mest övertid. Män med lång eftergymnasial utbildning ökar sitt uttag av föräldrapenning mer än andra grupper. Män som står långt från arbetsmarknad, saknar inkomst och har låg utbildning är de som använder minst föräldradagar, medan kvinnor i samma situation använder föräldraförsäkringen i samma utsträckning som välutbildade kvinnor.

Fler kvinnor än män tar ut närståendepenning, vilket visar att kvinnor i högre grad än män vårdar anhöriga och vilket därmed också påverkar livslönen och pensionen. Kvinnor utför fortfarande generellt mer av det obetalda hem och omsorgsarbetet än vad män gör vilket innebär att kvinnor har mindre tid för återhämtning, avkoppling och egna fritidsintressen.

Hur ser det ut just i DIN kommun?

Vad betyder jämställdhet för dig?
Jämställdhet för mig är att alla kan ha tillgång till sina rättigheter oavsett vilket kön en känner sig hemma i.

På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Som gammal lärare, partner, fyrabarnspappa och man som försöker vara hyggligt medveten försöker jag bidra till att öka kunskap om de samhällsstrukturer som omger oss och begränsar kvinnors möjligheter. Jag jobbar på att öka min egen och andras medvetenhet.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Just nu tänker jag mycket på hur vuxna män kan vara förebilder och tydligt ta ställning för ett mer jämställt samhälle så att våra pojkar och unga män kan rikta blickarna mot sig själva och ta ansvar för sig och sina handlingar.

Ragnar Olsson, Universitetsadjunkt, Inst didaktik och lärares praktik, Linnèuniversitetet Kalmar
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER