Mål 5 – Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt fördelad som möjligt. Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det kan handla om att vård ska vara bra och ändamålsenlig för alla oavsett könstillhörighet. Det kan t.ex. handla om att inkludera pappor i MVC och BVC, att fritidsaktiviteter erbjuds på lika villkor för både flickor och pojkar, att vården ges utifrån kunskap om olika biologiska kroppar och att läkemedel skrivs ut utifrån kunskap om hur de påverkar olika biologiska kroppar.

Delmål ”Jämställd hälsa” mäts genom:

  • Män och kvinnors självskattade hälsa ex nedsatt psykiskt välbefinnande, besvär av ängslan, oro och ångest
  • Män och kvinnors sjukskrivningstal långtidssjukskrivning med depression, stressreaktion
  • Män och kvinnors sjukdomsspecifika eller behandlingsbaserade områden (dödlighet, läkemedelsbehandling, rörelseorgans sjukdomar, hjärtsjukdomar, diabetes, stroke och psykiatrisk vård
  • Män och kvinnors dödlighet antal självmord
  • Män och kvinnors nöjdhet av vård
Jämställd hälsa

Jämställd hälsa – Hur ser det ut?

I Kalmar län har kvinnor som grupp fler antal sjukdagar och högre totalt ohälsotal än gruppen män. Skillnaden i ohälsotal ökar markant i åldersgrupper 40 och uppåt. Kalmar län har högre ohälsotal än rikssnittet. Män drabbas dock i högre grad av dödlighet som kan åtgärdas med tidiga insatser från sjukvården. Folkhälsoarbetet rapporterar även om stora skillnader när det gäller medellivslängd, vilka diagnoser män och kvinnor får och vilka medicinska insatser som ges. Forskningen hänvisar till att det finns normer som styr vem som får vilka diagnoser samt förutfattade meningar om män och kvinnors hälsa och ohälsa. Män är generellt mer fysiskt aktiva än kvinnor och kvinnor rapporterar i högre grad än män upplevd stress. Kalmar län har högre siffror för självmord än rikssnittet och det är betydligt fler män än kvinnor som genomför självmord.

Män har i högre utsträckning en god självskattad hälsa i länet och det är vanligare att kvinnor upplever psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar dock inom gruppen män och gruppen unga kvinnor. Grupper som särskilt sticker ut när det gäller undersökningar kring psykisk ohälsa är nyanlända unga män och kvinnor samt hbtq-personer.

Män söker generellt sett vård i mindre utsträckning och i ett senare skede och flera av de sjukvårdsrelaterade och åtgärdbar dödlighet är vanligare hos män än kvinnor och det kan relateras till risktagande till exempel i trafiken, användning av våld och missbruk av alkohol och droger. Det råder även skillnader i hur män och kvinnor söker och nås av insatser gällande sexuell och reproduktiv hälsa. Undersökningar från Ungdomsmottagningar visar till exempel att insatser ofta når i högre grad unga kvinnor snarare än både unga män och kvinnor på likvärdiga villkor.

En framgångsfaktor för god hälsa är en utvecklande fritid, att vara socialt deltagande och även här finns könsskillnader när det gäller män och kvinnor, pojkar och flickors möjligheter till deltagande i fritidsaktiviteter på lika villkor. Flickor slutar i högre grad med fritidsaktiviteter under tonåren medan pojkar i regel fortsätter med sina aktiviteter, detta gäller särskilt idrottsaktiviteter.

Hur ser det ut just i DIN kommun?

Länkar

Unga hbtq-personers hälsa

Hon Hen Han – En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsen (Mucf), 2010

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa. Mucf,

Tengelin och Samulowitz. Normkritiska perspektiv på självskadebeteende. Kunskapscentrum för Jämlik vård, 2014

Film: Könsskillnader I vården

Film: Röster om manlighet – En pappa berättar

Film: Röster om manlighet – Rätt till sina egna känslor

Fotboll för alla. Utbildningsmaterial om normer och villkor inom idrott

Vad betyder jämställdhet
Jämställdhet för mig är att alla har samma rättigheter och möjligheter att påverka sina egna liv och samhället, oavsett kön

På vilket sätt arbetar jag med jämställdhet
Jag samordnar LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) I enkäten arbetar vi med könsuppdelad statistik och kan därmed få en bild av hur jämställdhet bland unga ser ut i länet, inom en rad olika områden. Exempelvis inom delaktighet, fritid, skola, trygghet och hälsa. med hjälp av Luppen kan kommuner sedan tillsammans eller enskilt planera insatser för ökad jämställdhet.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Det finns mycket kvar att göra innan vi kan säga att vi har ett jämställt samhälle. Vi får därför inte tro att vi redan är jämställda idag, varken i länet eller i Sverige som helhet. Den okunskapen och fördomen tycker jag är den största utmaningen idag. Även om mycket positivt har hänt, så har vi en lång bit kvar. Det är mycket viktigt att komma ihåg.

Matilda Tonetschuk, Projektledare Unga och Utbildning, Kommunförbundet Kalmar län
Martin Ek Verksamhetsutvecklare Vimmerby kommun

Vad betyder jämställdhet för dig?
Likhet mellan könen. Ditt livsutrymme skall inte vara skilt från andras beroende på kön. Det spelar ingen roll om det handlar om lön, inflytande, tillgång till hälsa eller något annat område. Likhet mellan könen skall tolkas lika absolut som det låter; likhet mellan könen.
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Med anledning av tjänsten fokuseras inriktningen främst på mäns våld mot kvinnor. Arbetet handlar till stor del om att ta hand om och ge stöd och skydd till de som utsätts för brott. Under de kommande åren behöver vi växla om till att mer uttalat arbeta mot de könsstrukturer som idag ger utrymme för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Att skapa en kommunal verksamhet som är självklar att vända sig till om man är utsatt för en hedersrelaterad problematik. Vi behöver mer insikt i den hedersrelaterade kontexten för att bli bättre på att kommunicera och visa oss som en part man vänder sig till. Det stör mig då jag inser att vi troligtvis inte upptäcker utsatthet beroende på brist på insikt och kunskap. Individer som lever i ett icke jämställt system där man systematiskt fråntas rätten att själv välja utbildning, hälsoinsatser, sociala aktiviteter, partners och där man fråntas rätten att själv få drömma och forma sitt eget liv upprör mig.

Martin Ek , Verksamhetsutvecklare Vimmerby kommun
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män skall ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor skall upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER