Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor skall upphöra

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet. Människor oavsett könsidentitet skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det kan t.ex. handla om rätten för kvinnor och män, eller ickebinära att inte bli sexuellt trakasserad på sin arbetsplats, på sin skola. Det handlar om att känna sig trygg på offentliga platser. Det kan handla om rätten till vålds,- och porrfria offentliga miljöer. Det kan handla om metoder att förhindra normalisering av våld i skolan t.ex skojbråk och brutalt språkbruk. Det handlar om hedersvåld och förtryck, om rätten att bestämma vem en vill leva och umgås med, rätt till sexualitet och fritid.

Delmål ”Mäns våld mot kvinnor” mäts genom:

  • Män och kvinnors upplevelse av oro
  • Män och kvinnors utsatthet
  • Antal anmälda brott (misshandel, våld i nära relation, sexualbrott)
  • Antal lagförda män och kvinnor
Arbete mot våld
Till fakta om Kalmar län: Jämställdhet
Regeringens insatser för delmål 6

Hur ser det ut?

Av Brottsförebyggande rådets statistik från 2016 framgår att sex av länets 12 kommuner har en högre andel anmälda brott rörande grov kvinnofridskränkning än riket i stort. #metoo-rörelsen som startade under hösten 2017 visar att kvinnor, oavsett klass och ursprung, utsätts för könsrelaterade trakasserier och kränkningar. I Friends nätrapport 2017 framkommer bland annat att var femte tjej mellan 10–16 år blivit utsatt för sexuella trakasserier. Könsrelaterade kränkningar, könsmobbing och sexuella trakasserier är vanligare mot kvinnor än mot män.

Betydligt fler kvinnor än män känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel samt känner sig otrygga vid utevistelse. Fler kvinnor än män väljer ofta en annan väg eller färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott, misshandel eller överfall. Betydligt fler kvinnor än män är utsatta för sexualbrott och våld i nära relation. Fler unga män än unga kvinnor (16-24) utsätts för misshandel och överfall på offentlig plats. Fler kvinnor än män är utsatta för våld i nära relation i hemmet, där förövaren är känd.

Hur ser det ut just i DIN kommun?

Vad betyder jämställdhet för dig?
Att alla ska ha samma möjligheter och chanser i livet oavsett kön!
På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?
Genom mitt företag 2030collective jobbar jag och min kollega Isac Myrbäck med att minska sexuella trakasserier och övergrepp mellan ungdomar. Genom att jobba med förebyggande insatser, ge kunskap via föreläsningar och workshops så hoppas vi kunna bidra till att nå målet med färre sexualbrott. Att alla ska tänka ett steg längre innan de agerar på ett kränkande och våldsamt sätt.
Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?
Den absolut viktigaste frågan vi står inför just nu är att minska mäns våld mot kvinnor.

Arvid Edèn , Elev på Calmare Internationella skola i Kalmar
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER