Vårt uppdrag

2016 fick länsstyrelserna i uppdrag att arbeta fram länsgemensamma strategier för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Den gemensamma strategin Ett jämställt Kalmar län hittar du här. Och därmed tar vi tillsammans nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett jämställt Kalmar län”!

Det gör vi tillsammans genom ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Utifrån jämställdhetsstrategin för Kalmar län lyfter vi och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.

Länsstrategin Ett jämställt Kalmar län pekar ut riktningen för alla aktörer i länet och har en gemensam vision Ett jämställt Kalmar. För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp. Tillsammans!

Alla verksamheters bidrag är viktiga, små som stora, och strategin inkluderar alla verksamheter i länet, från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Alla verksamheter och organisationer har olika förutsättningar och villkor för arbetet och allas bidrag är viktiga och välkomna! Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Kalmar län ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män och ickebinära.

Verksamhetens jämställdhetsarbete är inte bara positivt för det enskilda företaget, föreningen, myndigheten, kommunen eller organisationen utan för hela länets utveckling och tillväxt. Vi hänger ihop med varandra! Och därför har vi valt att använda kugghjul som symbol för vårt gemensamma arbete. Varje kugghjul är viktigt för att utveckling ska ske.

Bli en del av ett jämställt Kalmar län nu!

Vad kan ni göra för att bidra till visionen Ett jämställt Kalmar län?

Vad innebär det att ansluta sig till strategin?

Genom att verksamhetens ledning tar beslut om att ansluta just er organisation eller ert företag, blir ni en del av strategin Ett jämställt Kalmar län. Anslutningen innebär en chans för er att initiera och/eller utveckla just ert systematiska arbete med jämställdhet.

Vad får ni?

Fördelarna med att ansluta er är många. Utöver symbolvärdet av att visa att jämställdhetsarbetet är viktigt för er kommer ni bland annat att få ett välkomstpaket med diplom och en logga till er webbplats, loggan kan användas till er marknadsföring. Ni kommer att erbjudas nätverk och konferenser med möjlighet att träffa andra som jobbar med jämställdhetsfrågor, kompetenshöjande insatser, och konkreta verktyg. Ni kommer också att få handfast stöd genom att vi tillsammans hjälps åt att bidra till utveckling av ert jämställdhetsarbete. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer.

Vad förväntas av er?

Att arbeta systematiskt med jämställdhet är ett aktivt val, jämställdhetsarbete sker inte av sig själv utan kräver engagemang och medvetna val. När verksamheten ansluts så förväntas ni att arbeta systematiskt med jämställdhetsintegrering utifrån strategin Ett jämställt Kalmar län. Genom er utsedda kontaktperson så får verksamheten tillgång till nätverk och stöd utifrån ert behov.

Vårt regionala mål

Utöver de sex nationella delmålen och med bakgrund i en kartläggning från 2017, har länsstyrelsen arbetat fram ett regionalt delmål för att uppnå det övergripande målet ”Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv i Kalmar län”.

Regionalt mål:
Verksamheter i Kalmar län bedriver ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering

Vad innebär det att bedriva ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering? För att arbetet ska ge effekt behöver en verksamhet uppfylla följande kriterier;

  • Övergripande målformuleringar kring jämställdhet som bryts ner till lokala effektmål som kopplas till verksamheten
  • Särskilt avsatta resurser
  • Plan för kontinuerlig kompetensförsörjning
  • Rutiner för att följa upp arbetets utveckling och dess effekter, t.ex. lägesanalyser
  • Tydlig ansvarsfördelning
  • Kompetens och rutiner för att genomföra könskonsekvensanalyser utifrån statistik
  • Metoder och verktyg

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet och i hela organisationen. För att ett arbete med jämställdhetsintegrering ska ge effekt så ska det ske systematiskt utifrån effektmål och rutiner för uppföljning och utvärdering. Men det behöver också ske utifrån en analys om vad som är problemet. Vad är det ojämställda som ska åtgärdas? Och hur ser målet ut, konkret hos oss? Vad ska uppnås? Ett jämställdhetsarbete behöver börja med en inventering eller kartläggning av det område som ska utvecklas.

Hur ser det ut?
Den kartläggning av länets tolv kommuner och sju myndigheters systematiska jämställdhetsarbete, genomförd av länsstyrelsen våren 2017, visar att några enstaka kommuner har en handlingsplan för jämställdhetssäkrad verksamhet. Några verksamheter har jämställdhet som en integrerad del av sin folkhälsoplan och tillväxtstrategi. Många verksamheter hänvisar till att jämställdhet bedrivs som en personalfråga utifrån diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljölag. Ett fåtal kommuner använder könskonsekvensanalyser i beslutsunderlag eller använder könsuppdelad statisk i resultatredovisning. Få verksamheter har särskilda uppdrag eller funktioner som kopplas till jämställdhetsintegrering. I Kalmar län saknas det en övergripande lägesbild med statistik utifrån nyckeltal kring var kommunerna och myndigheterna befinner sig när det gäller arbetet för att nå de sex nationella jämställdhetsmålen. Därför bör arbetet med att arbeta fram dessa lägesbilder ses som prioriterat.

Vad betyder jämställdhet för dig?

Jämställdhet för mig är att alla har lika rättigheter, lika förutsättningar och överhuvudtaget bemöts på lika villkor oavsett kön, genus, sexuell läggning, religion, ålder osv.

På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?

Jag arbetar med kommunikation och särskilt jämlik kommunikation i språk och bilder. En bild säger så mycket mer än vad en kan tro. På mitt arbete har vi jobbat och jobbar fortfarande mycket med normkritiska bilder i både extern och intern kommunikation. Ett normkritiskt arbete som är kontinuerligt och som aldrig blir klart. Och som är SÅ viktigt! För vilka bilder av vår verksamhet vill vi att ungdomar ska se och mötas av? Bilder spelar roll.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?

Allt med Metoo så klart!

Jenny Herlin, Kommunikatör på Kalmarsunds gymnasieförbund

Vad betyder jämställdhet för dig? 

För mig är jämställdhet att rådande kvinnoförtryck, som är en egen maktstruktur som skär genom allt, upphör. Det handlar om att ekonomiska ojämställdhet, ojämställd arbetsmarknad och att de strukturer som inte ger kvinnor rätten till sina egna kroppar ska upphöra

På vilket sätt jobbar du med jämställdhet?

För mig som politiker är det viktigt att sätta tydliga mål för kommunens jämställdhetsarbete, att avsätta medel för det och att noggrant följa upp arbetet för att se att våra mål uppfyllts.

Viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu?

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra! Det är den yttersta konsekvensen av vårt ojämställda samhälle. Jag tror inte heller att vi kan nå jämställdhet i Sverige utan att ha en föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna.

Liselotte Ross (V) , Kommunalråd Kalmar
En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

LÄS MER
Ekonomisk jämställdhet och lika villkor

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

LÄS MER
Jämställd utbildning och rätt till personlig utveckling

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

LÄS MER
Jämn fördelning av obetald hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för det obetalda hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

LÄS MER
God hälsa, vård och omsorg på lika villkor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

LÄS MER
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

LÄS MER